“Общи условия„

Общи условия

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на “Булгарконсерв” ООД (наричано за краткост “ПРОДАВАЧ”) и клиентите на дружеството (наричани за краткост “КУПУВАЧ”) и се прилагат при всички доставки на месо, месни и други видове хранителни продукти, извършвани от ПРОДАВАЧА в полза на КУПУВАЧА, независимо от съществуването на противоречащи им клаузи или условия, прилагани от КУПУВАЧА.

2. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

2.1. ПРОДАВАЧЪТ прави оферти и приема отправените до него заявки (по пощенски път, факс, email) на адрес: 1000 София, ул. “6-ти септември” № 7a, тел. 02 9818996, факс 02 9804121, office@bulgarkonserv.com

2.2. Заявките може да се правят само от надлежно упълномощено от КУПУВАЧА лице и имат действие спрямо ПРОДАВАЧА до датата, следваща тази на официалното писмено уведомление от страна на КУПУВАЧА, че пълномощното е оттеглено.

2.3. За да предизвикат правни последици на сключена сделка, заявките се нуждаят от потвърждаване от страна на ПРОДАВАЧА. Потвърждаването на заявките става по факс или по електронен път чрез изпращане на email, както и чрез доставка на поръчаната стока в складовете на КУПУВАЧА. Сделката се счита сключена за потвърдените вид, количество и качество стоки. Ако заявката не бъде потвърдена до 3 (три) работни дни след получаването й от ПРОДАВАЧА, счита се между страните, че е отхвърлена.

2.4. Преди да потвърди поръчката ПРОДАВАЧЪТ може да изиска от КУПУВАЧА авансово плащане в размер до 30% от цялостната стойност на поръчката, като за тази цел издава проформа фактура.

2.5. Евентуалната промяна в направена заявка или оттеглянето й от страна на КУПУВАЧА не обвързват ПРОДАВАЧА ако са направени след потвърждаването й. При всички случаи авансово изплатени суми от КУПУВАЧА не подлежат на връщане.

3. ДОСТАВКИ

3.1. Срокът за извършване на доставката по съответната поръчка е в течение на 7 (седем) работни дни от датата на потвърждаване на поръчката. В случаите, когато потвърждаването на поръчката е обусловено от авансово заплащане на част от цената от КУПУВАЧА, срокът за доставка започва да тече от датата на цялостното изплащане на аванса по сделката.

3.2. ПРОДАВАЧЪТ може да откаже да достави стоките по потвърдени заявки, ако общият размер на паричните задължения на КУПУВАЧА по предходни сделки надхвърля конкретно определения от ПРОДАВАЧА кредитен лимит за дадения КУПУВАЧ , както и ако задължение с общ размер, граничещ с този на конкретно определения кредитен лимит, се поддържа от КУПУВАЧА за срок по-дълъг от 30(тридесет)дни, ако между страните не е уговорено друго.

3.2. Доставката се извършва на адреса на управление на КУПУВАЧА в случай, че между страните не е уговорено друго и не може да бъде отказана.

3.3. Срокът за доставка по т. 3.1 е примерен и евентуалното закъснение в доставката не е основание за ангажиране отговорността на ПРОДАВАЧА, нито за разваляне на сделката. В случай, че не успее да достави стоката по потвърдената заявка в допълнителен, разумен срок след изтичането на срока по т. 3.1, ПРОДАВАЧЪТ дължи обезщетение на КУПУВАЧА, равняващо се по стойност на полученото от него авансово плащане.

3.4. Предаването на стоката по потвърдена поръчка се извършва в подходяща за запазването й опаковка и маркировка, съответстващи на изискванията на действащото законодателство.

3.5. При получаването й от КУПУВАЧА стоката по всяка потвърдена поръчка се придружава от търговски документ, копие от който следва да бъде подписан от упълномощено от КУПУВАЧА лице и изпратен от него, в срок от 24 (двадесет и четири) часа, на адреса на управление на ПРОДАВАЧА, по факс или по пощенски път.

3.6. “Предаване” по смисъла на т.3.4 ще означава създаване от страна на КУПУВАЧА на всички предпоставки за установяване на фактическа власт върху съответната част от стоката по потвърдената заявка и в частност:

– осигуряване свободен достъп на упълномощени от продавача лица до складовете на КУПУВАЧА в работно време и

– осигуряване в работно време в складовете на КУПУВАЧА постоянното присъствие на упълномощено от него лице.

3.7. КУПУВАЧЪТ е длъжен да получава стоките по съответната потвърдена заявка в деня за предаването им от ПРОДАВАЧА. “Получаване” на стоката от КУПУВАЧА по смисъла на т. 3.5. ще означава:

– разтоварване на стоките от превозното средство;

– подписване на документа по т.3.5., удостоверяващ получаването, съответно предаването на потвърдената по заявката стока;

– изпращане в срок от 24 (двадесет и четири) часа на подписания от КУПУВАЧА търговски документ по т. 3.5. на адреса на управление на ПРОДАВАЧА по пощенски път или по факс.

3.8. При получаване на стоката КУПУВАЧЪТ я преглежда и в случай, че констатира липси или повреди по нея, прави съответното писмено възражение върху документа по т. 3.5.

3.9. В случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни в срок задължението си да получи стоките по потвърдена заявка, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка за забава в размер на 0,2 % дневно върху цената на стоките по съответната заявка. В случай, че забавата продължи повече от 3 (три) дни, ПРОДАВАЧЪТ може да развали сделката с едностранно волеизявление. В този случай и след като е препродал стоките на по-ниска цена, той може да иска от КУПУВАЧА разликата между цената по първоначалната сделка и по-ниската цена по втората сделка, както и обезщетение за вреди.

3.10. В случай на забава или неизпълнение на задълженията си по т. 3.5. и т.3.6. КУПУВАЧЪТ е длъжен да обезщети ПРОДАВАЧА за направените от него разноски за товаренето и транспорта на стоките.

3.11. КУПУВАЧЪТ е длъжен не по-късно от деня на получаване на стоките по следваща потвърдена заявка да върне на ПРОДАВАЧА, в състояние да бъде използван по предназначение, транспортния амбалаж (палети, касети и др.) на стоките по предходната доставка. В случай на неизпълнение КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение, съответстващо по стойност на невърнатия или негоден амбалаж.

4. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Стоките по потвърдените заявки ще бъдат фактурирани по цени, обявени в офертите на ПРОДАВАЧА, като същите могат да бъдат променяни от ПРОДАВАЧА в случай на непредвидени разходи, възникнали след отправянето на офертата, но преди окончателното изпълнение на сделката. Такива са например: увеличаването на цените на ценообразуващите фактори, като промени в цените на материалите, транспорта и складовете, такси за опаковане, социални осигуровки, застраховки и др.

4.2. В срок от 5 (пет) дни от възникване на данъчното събитие, ПРОДАВАЧЪТ издава на КУПУВАЧА данъчна фактура, съставена по правилата на Закона за счетоводството. ПРОДАВАЧЪТ изпраща фактурата на адреса на управлението на КУПУВАЧА, ако между страните не е уговорено друго.

4.3. В случаите, когато между страните не е уговорено друго КУПУВАЧЪТ заплаща фактурираните от ПРОДАВАЧА цени по всяка потвърдена заявка в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на издаването на фактурата.

4.4. При забава за изпълнението на задължението си да заплати цената за съответната доставка КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 0,3% дневно върху дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното изплащане на задължението

4.5. Цената се заплаща чрез банков превод по упоменатата във фактурата сметка на ПРОДАВАЧА. Задължението за заплащане на цената се счита изпълнено със заверяване банковата сметка на ПРОДАВАЧА със съответната дължима от КУПУВАЧА сума. Цената може да се заплаща и в брой, но само на лице, изрично упълномощено от ПРОДАВАЧА да получава плащания в брой.

5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

5.1. ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си на собственост върху стоката, обект на всяка доставка, до цялостното заплащане на дължимата цена от страна на КУПУВАЧА. Предаването на различни ценни книжа, обективиращи задължения за плащане (записи на заповед, менителници, банкови чекове или др.) от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА не представлява заплащане на дължимата цена по смисъла на т.5.1.

5.2. Независимо от клаузата за запазване на собствеността, рискът от случайно погиване или повреждане на стоките, обект на сделката, преминава върху КУПУВАЧА от момента, в който му бъдат предадени от ПРОДАВАЧА, т.е. от момента на пристигането им в склада на КУПУВАЧА или на друго, изрично уговорено между страните място за изпълнението на задължението за предаване, а в случаите, когато стоката се превозва от независим от ПРОДАВАЧА спедитор или превозвач – от момента на предаването на стоката на спедитора или превозвача, различен от този на ПРОДАВАЧА. При забава за получаване рискът се носи от купувача от датата на забавата.

5.3. От датата на получаването до момента на цялостно заплащане на цената на доставената по всяка потвърдена заявка стока КУПУВАЧЪТ е отговорен за всички евентуални повреди причинени на стоката или от нея независимо по какви причини. Той е длъжен също да съхранява въпросните стоки в подходящи места, при условия, които гарантират запазването им с оглед спецификата им и съобразно действащите законови разпоредби.

5.4. КУПУВАЧЪТ може да препродава доставената му, но незаплатена стока, в замяна на което прехвърля отсега на ПРОДАВАЧА правото си на вече съществуващи или бъдещи вземания върху цената от препродажбата на всички стоки, чиято покупко-продажна цена не е изплатил изцяло и които съгласно т.5.1. са собственост на ПРОДАВАЧА.

5.5. КУПУВАЧЪТ може да преработва доставената му, но незаплатена изцяло стока, като за тази цел прехвърля отсега на ПРОДАВАЧА правото на собственост върху продуктите – резултат на преработката. Това не изключва задължението за заплащане на цената, нито неустойката в случай на забава в изпълнението или неизпълнение.

6. ОТГОВОРНОСТ, ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО И НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предава на КУПУВАЧА стока, отговаряща на санитарните и ветеринарно – медицинските изискванията на действащото законодателство в областта.

6.2. В срок от 3 (три) дни, следващи получаването й, КУПУВАЧЪТ е длъжен да извърши преглед на доставената му стока. Прегледът трябва да бъде извършен от оторизиран експерт в областта, който в случай на констатирани недостатъци съставя протокол. В случай, че при прегледа на стоката бъдат установени недостатъци КУПУВАЧЪТ е длъжен в същия срок да уведоми ПРОДАВАЧА писмено или устно, със задължително писмено потвърждение, изпратено в срок не по-дълъг от 3 (три) дни. В противен случай ще се счита, че КУПУВАЧЪТ е одобрил доставената му от ПРОДАВАЧА стока.

6.3. Доказването на съществуването, вида и размера на констатираните недостатъци тежи изцяло върху КУПУВАЧА. Той е длъжен също така да осигури на ПРОДАВАЧА достъп до стоката, за която твърди, че има недостатъци, за да може той да я прегледа.

6.4. В случаите, когато се установи съществуването на недостатъци на доставената стока, ПРОДАВАЧЪТ или заменя некачествените стоки с нови, имащи съответното качество или прави на КУПУВАЧА търговска отстъпка върху платената за тях цена, без друго обезщетение или лихви. В случай на замяна на дефектните стоки с нови, ПРОДАВАЧЪТ не е длъжен на вземе обратно дефектните стоки, но в случай, че реши да ги поиска, КУПУВАЧЪТ е длъжен незабавно да ги предостави на негово разположение.

6.5. Загубата на тегло при размразяване или замразяване на доставената стока не се смята за дефект ако не надхвърля 3% от общото тегло на доставената стока.

6.6. За да бъде допустима всяка една рекламация относно качеството или количеството на доставената от ПРОДАВАЧА стока, тя трябва да му бъде съобщена писмено от КУПУВАЧА в срока по т. 6.2.

6.7. Отговорността на ПРОДАВАЧА не може да бъде ангажирана в случаите, когато: (а) стоката е транспортирана от независим от ПРОДАВАЧА превозвач при условия, които не отговарят на вида и характера й (хигиенни, температурни и др.), (б) в случаите, когато след получаването й КУПУВАЧЪТ е държал доставената му стока в условия, които не отговарят на вида и характера й. Съобразяването със срока на годност за консумация на стоката е изцяло задължение на КУПУВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ не е отговорен също така и в случаите на неспазване от страна на КУПУВАЧА на приложимите изисквания и норми в областта на търговията с хранителни продукти като цяло и в частност с месни и свързани продукти. В този смисъл ПРОДАВАЧЪТ не е отговорен в случаите на предлагане на пазара от страна на КУПУВАЧА на стока с изтекъл срок на годност или други недостатъци.

6.8. Отговорността на ПРОДАВАЧА за неизпълнение на поетите от него задължения не може да бъде ангажирана в случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства, като например: пожар, наводнение, земетресение, епидемия, сериозни пречки в производството или транспортирането на стоката, които не са настъпили по вина на ПРОДАВАЧА, стачка на работниците в сектора или други обстоятелства, независещи от ПРОДАВАЧА, които му пречат да изпълнява задълженията си в нормални условия.

7. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

7.1. Отношенията между страните, произтичащи от прилагането на настоящите Общи условия и евентуално подписаните между страните специални спогодби ще се уреждат съгласно разпоредбите на българското право.

7.2. Всички възникнали между страните спорове ще се уреждат по възможност чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от компетентния съд в гр. София.

8. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

8.1. Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01 юни 2007 г. Всяка заявка, отправена до ПРОДАВАЧА, предполага задължителното, цялостно и безрезервно приемане от страна на КУПУВАЧА на настоящите общи условия. Противоречащите на тези общи условия клаузи от общи или специални условия за покупка, документи за заявка или други, изготвени от КУПУВАЧА, не обвързват ПРОДАВАЧА, освен в случаите, когато е изразил писмено съгласието си за приемането им.

8.2. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да променя и/или допълва едностранно настоящите Общи условия, за което уведомява своевременно КУПУВАЧА като осигурява достъп до информацията в седалището на управление и/или на интернет сайта си.

8.3. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да определи Специални условия за продажба в отношенията си с даден клиент, които да не съвпадат с настоящите Общи условия.

9. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

9.1. Транспорта се извършва съгласно конвенция CMR

9.2. Вид на товара: стандартен, безопасен

9.3. Максимална допустима тежест на товара: 21,5 т бруто. Товарене и подреждане на товара в камиона ще се извършва в присъствието на шофьора, за да се избегне каквото и да е общо, или локално претоварване. Всякакви глоби породени от такъв вид претоварване ще бъдат съответно фактурирани.

9.4. Свободно време за товарене/разтоварване 12 чàса. След това по 150 евро на ден.

9.5. В случай на промяна на адреса за товарене/разтоварване, се заплаща 1,20 евро/км. Всеки допълнителен адрес за товарене/разтоварване ще се урежда по договаряне.

9.6. В случай на отказване на поръчката, глобата е 30% от договорената за транспорта цена.

10. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10.1. При евентуално възникнали щети за превозвача вследствие на действия или бездействия от страна на изпращача на товара, заявителят на превоза се задължава да обезщети за своя сметка превозвача за всички претърпени от него щети.

10.2. Заявителят потвърждава, че е запознат с изискванията на Регламент (ЕО) 561/2006 относно времената за управление на превозното средство и почивките на шофьора, и се задължава под никакъв предлог да не изисква от превозвача срок доставка, чието изпълнение би довело до нарушаване разпоредбите на горния регламент.